प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन ३, २०८१ आ.व. २०८०।८१ को खुद बजेट र खर्चको प्रगति
चैत ४, २०८० आ.व. २०७९/८० को खर्चको फाँटवारी
चैत १, २०८० आव ०७९/८० को मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
फागुन १६, २०८० मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम
फागुन २३, २०७८ ३ महिने (८० कार्यदिने/४८० घण्टे) सीपमूलक तालिमहरुको पाठ्यक्रम
फागुन २३, २०७८ १ महिने (२७ कार्यदिने/१६० घण्टे) सीपमूलक तालिमहरुको पाठ्यक्रम
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक तालिमका लागि प्रस्तावदाताले प्रस्ताव दर्ताका लागि पेश गर्ने आवेदन पत्रको ढाँचा
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक तालिमका लागि सहभागीको तर्फबाट पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक तालिमका लागि सहभागी सिफारिस ढाँचा
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक तालिमका लागि प्रशिक्षार्थी छनौट मूल्याङ्‍कनका आधार
फागुन २०, २०७८ ३ महिने (८० कार्यदिने/४८० घण्टे) तालिमका लागि छनौट भएका स्थान (पालिका छनौट) पुनश्च: सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रुपन्देही हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको ब्यहोरा अनुरोध छ।
फागुन २०, २०७८ १ महिने (२७ कार्यदिने/१६० घण्टे) तालिमका लागि छनौट भएका स्थान (पालिका छनौट)