प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक तालिमका लागि प्रस्तावदाताले प्रस्ताव दर्ताका लागि पेश गर्ने आवेदन पत्रको ढाँचा
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक तालिमका लागि सहभागीको तर्फबाट पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक तालिमका लागि सहभागी सिफारिस ढाँचा
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक तालिमका लागि प्रशिक्षार्थी छनौट मूल्याङ्‍कनका आधार
फागुन २०, २०७८ ३ महिने (८० कार्यदिने/४८० घण्टे) तालिमका लागि छनौट भएका स्थान (पालिका छनौट) पुनश्च: सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रुपन्देही हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको ब्यहोरा अनुरोध छ।
फागुन २०, २०७८ १ महिने (२७ कार्यदिने/१६० घण्टे) तालिमका लागि छनौट भएका स्थान (पालिका छनौट)
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक तालिमका लागि प्रस्तावदाताले प्रस्तावसाथ छुट्टै पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक ३ महिने (८० कार्यदिने) तालिमका लागि आर्थिक प्रस्तावको फाराम
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक १ महिने (२७ कार्यदिने) तालिमका लागि आर्थिक प्रस्तावको फाराम
फागुन २०, २०७८ सीपमूलक तालिमका लागि प्राविधिक प्रस्तावको फाराम